Misja i cel

Fundacja Moja Kuba powstała z inicjatywy kilku osób, których ideą jest przede wszystkim pomoc szeroko rozumiana zarówno Kubańczykom jak i Polakom.


Działania Fundacji na terenie Polski:

– pomoc Kubańczykom mieszkającym w Polsce (przede wszystkim udzielanie wszelkich niezbędnych informacji ułatwiających życie w Polsce, ale również pomoc prawna, w urzędach, w znalezieniu pracy i trudnych sprawach). Projekt nazywa się: Kuba 24.

– pomoc Polakom w przygotowaniach i wyjazdach niekomercyjnych na Kubę (chcemy pokazywać Polkom prawdziwą Kubę, taka z dala od hoteli all inclusive, tak, aby wracając naprawdę mogli poczuć, że zwiedzili i zobaczyli Kubę). Projekt się nazywa: Globtroter.

 

Działania Fundacji na terenie Kuby:

– pomoc Kubańczykom regularna w biedzie i trudnej sytuacji, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży (projekt przewiduje wsparcie finansowe przesyłane co miesiąc regularnie na wybrane dziecko, które darczyńca chce obdarzyć swoją pomocą i opieką). Projekt nazywa się: Serdeczna Adopcja.

– pomoc Kubańczykom doraźna w sytuacjach kryzysowych takich jak kataklizmy spowodowane klęskami żywiołowymi (huragan, powódź, etc). Projekt nazywa się: #help Cuba a w konkretnych zbiórkach państwo zmieniamy na miasto – jak projekt obecnie prowadzony: #help Baracoa.

Cele statutowe Fundacji:

 • Wspieranie wszelkich aspektów działalności szkół, przedszkoli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc materialną i rzeczową, jak również pomoc w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży w Polsce i Republice Kuby
 • Ochrona i promocja zdrowia dzieci w Polsce i Republice Kuby
 • Podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w Polsce i Republice Kuby
 • Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna, dzieciom i młodzieży w Polsce i Republice Kuby
 • Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia oraz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej, wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych i rodzin zastępczych w Polsce i Republice Kuby
 • Profilaktyka przemocy w środowisku domowym, szkolnym i przestrzeni publicznej, profilaktyka uzależnień w Polsce i Republice Kuby
 • Wspieranie utrzymania, budowy i remontów placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół, przedszkoli oraz zakładów opieki zdrowotnej w Polsce i Republice Kuby
 • Polepszanie współpracy pomiędzy polskimi i kubańskich instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami naukowymi i kulturalnymi
 • Kultywowanie oraz wprowadzanie zmian cywilizacyjnych i kulturowych sprzyjających budowaniu dobrych relacji polsko-kubańskich
 • Tworzenie ludziom, a w szczególności dzieciom, równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego w Polsce i Republice Kuby
 • Integracja społeczeństw polskiego i kubańskiego
 • Rozwijanie oraz wzmacnianie integracji dzieci i młodzieży polskiej i kubańskiej Popularyzowanie działalności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji